Jenjang Pendidikan

  1. MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) BERIJAZAH.
  2. MADRASAH ALIYAH (MA) BERIJAZAH.
  3. SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ( STAI ) AMANATUL HUDA (S1) USHULUDDIN.